Jedinečná šanca pre uchádzačov o zamestnanie


Názov projektu: „Jedinečná šanca pre uchádzačov o zamestnanie“

Kód projektu v ITMS2014+: 312031U880

Prijímateľ: Berbex Trade s.r.o.

Trvanie projektu: 10/2019 – 5/2022

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Vytvorenie nových pracovných miest v menej rozvinutom regióne, Východné Slovensko, okres Trebišov.

Hypertextové odkazy:
www.esf.gov.sk

Riadiaci orgán
www.employment.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán
www.ia.gov.sk